Startsida

Norbergs Folkdansgille värnar om demokrati och rättvisa. Vi vill förvalta vårt kulturarv och gör det med övertygelsen om att alla människor är lika mycket värda och skall bemötas med respekt. Trygga i vårt kulturarv samverkar vi med kulturer från hela världen.

Blogg

Visingsö april 2024

Här kommer videoklipp från dansveckan på Visingsö i början av april 2024. Följande 11 danser hann vi med under veckan. Bakmes från Lillhärdal, Slängpolska från Malung efter Gucku Erik Halvarsson, Slängpolska från Torp, Polska ( senpolska) från Haverö, Hambo från Oviken efter Svedåker, Polska från Boda, Senpolska från Torp, Gammalpolska från Enånger, Bakmes från Hede …

2023-12-13

I kväll var det avslutning på höstens aktiviteter och danserna vi jobbade med var: Hambo med bakmes från Hede efter Per Backman, Rupolska från Föllinge, Bakmes, hambovals och polska från Särna, Gammalpolska från Delsbo, Hambopolska från södra Dalarna, Klackpolska från norra Ångermanland, Bakmes från Ragunda och Hambo med bakmes från Loos.

2023-12-06

Kvällens danser blev:Margits slunga, Polska från Transtrand, Bakmes från Haverö, Polska från Årsunda, Polska från Rättvik och Norsk mazurka från Transtrand. Nästa vecka avslutar vi höstens träningskvällar och startar upp igen i Januari 2024

Kontakta oss

0704 420 843 Leif Virtanen, ordförande & dansledare

0738 038 733 Bo Olsson, vice ordförande

0761 060 395 Anneli Nordin, kassör & vice dansledare                        

0705 933 3 14  Kicki Kirvall Hanses, sekreterare

0768 079 735  Börje Hanses, ledamot                                                             

0706 976 545 Margareta Virtanen, ledamot & uthyrningsansvarig & dansledare 

                                   Gunhild Eriksson, suppleant     

0703 674 512 Mikael Nordin, vice dansledare & Suppleant                                         

0706 455 746 Tina Lindbom Frejd, vice dansledare                                                    

0730 883 377 Pär Frejd, vice dansledare                                                                    

0730 526 424 Marianne Dahl, uthyrningsansvarig

Om oss

Norbergs Folkdansgille bildades 1952 och verksamheten har fortgått oavbrutet sedan dess. Fram till 1983 var det i första hand folkdans som utövades men därefter övergick vi succesivt till att fokusera på polskor. En aktivitet vi fortfarande har levande och dansar varje onsdag. Vi tränar också dansare med tanke på uppdansning för polskemärke. Genom åren har ett stort antal erhållit det åtråvärda stora silvermärket.  Vi gör också uppvisningar bl.a. på midsommar men också andra gånger då tillfälle ges och håller även danskurser varje år.

Våra träningskvällar är öppna för alla, även om du inte är medlem så är du välkommen att dansa med oss. Vi håller till i vår egen lokal i Kärrgruvan, Gruvgården som inköptes till föreningen 1979.

Stadgar

STADGAR
Gällande för Norbergs Folkdansgille, antagna första gången på årsmötet
1978-01-09 och andra gången på kvartalsmötet 1978-04-03. Beslut om
ändringar i stadgarna tagna på styrelsemötet den 2006-01-24 samt på
årsmötet 2006-02-14
§ 1
ÄNDAMÅL
Norbergs Folkdansgille, anslutet till Svenska Folkdansringen genom
Västmanlands distrikt, har till uppgift och ändamål:
a) att skapa intresse för och kunskap om svensk kultur, främja ett gott
kamratskap och skapa förståelse mellan olika nationer
b) verksamheten omfattar studiet och bevarandet av olika former av
gångna tiders kultur såsom folkdans, sånglekar, folkmusik, dräkt och
dräktskick, folkminnen, hem och hembygd.
§ 2
Föreningen är partipolitiskt obunden.
§ 3
a) medlemskap kan sökas av var och en som vill ställa sig föreningens
stadgar till efterrättelse
b) medlem, som icke fullgör i dessa stadgar föreskrivna skyldigheter eller
bevisligen skadar föreningens verksamhet, kan uteslutas av ordinarie
föreningsmöte
c) utesluten medlem äger vädjorätt hos årsmötet.
§ 4
Medlemsavgift bestäms på årsmötet att gälla från innevarande kalenderår.
Avgiften skall innefatta avgifter till Svenska Folkdansringen och dess
distrikt. Avgiften erlägges senast 28 februari.
§ 5
Vid årsmötet väljes:
Styrelse bestående av minst fem (5) ledamöter. Ordförande och sekreterare
väljes växelvis med vice ordförande och kassör till en mandatperiod av två
(2) år. Ledamöter väljes till en mandatperiod av ett (1) år.
Ordförande leder förhandlingar, är sammankallande inom styrelsen samt
representerar föreningen och för dess talan om ej annorlunda beslutas.
Ordförande och kassör är firmatecknare var för sig.
Sekreteraren handhar föreningens korrespondens, utfärdar kallelser, för
protokoll vid sammanträden.
Kassören förvaltar alla föreningens kontanta medel varav så stor del som
möjligt göres räntebärande i bank, är ansvarig för bokföringen samt
ansvarar för medlemsregistret.
Styrelsen fördelar övrigt arbete på lämpligt sätt. Styrelsen skall föra
fullständig inventarieförteckning. Styrelsen sammanträder minst sex (6)
gånger per år.
§ 6
Styrelsen är beslutsmässig om majoriteten av ledamöterna är närvarande.
§ 7
Fyllnadsval under verksamhetsåret kan endast ske vid föreningsmöte.
§ 8
Föreningens verksamhetsår skall vara tiden 1/1- 31/12. För ekonomiska
beslut är styrelsen gemensamt ansvarig.
§ 9
Ordinarie föreningsmöte skall hållas minst en (1) gång per år och kallelse
utsändes senast tio (10) dagar före mötet.
Kallelse till årsmötet, som är föreningens högsta beslutande myndighet,
skall utsändas minst fyra (4) veckor före årsmötet. Motioner skall
skriftligen inges till styrelsen minst två (2) veckor före årsmötet. Styrelsen
skall skriftligen informera medlemmar om sista motionsdag.
Vid årsmötet skall följande punkter behandlas:
1. mötets öppnande samt fråga om mötets behöriga utlysande
2. fastställa dagordning
3. val av ordförande, sekreterare och två (2) protokolljusterare för mötet
4. föredragning av styrelse och revisionsberättelse
5. fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
6. motioner och ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
7. fastställande av ekonomi, planering och årsavgift
8. val av styrelse, revisorer och övriga funktionärer
9. under punkt två (2) anmälda ärenden
10. avslutning.
Protokoll från årsmötet skall i justerat skick finnas tillhanda inom fyra (4)
veckor efter årsmötet.
§ 10
Val och omröstning sker öppet såvida ej annorlunda begäres. Vid lika
röstetal gäller den mening som fattas av ordförande. Varje närvarande
medlem äger en röst. Frånvarande medlem har att nöja sig med de
närvarandes beslut.
§ 11
Revision
a) styrelsens verksamhet och dess förvaltning granskas av två (2) revisorer
vilka väljes för en mandattid av ett (1) år, på årsmötet efter styrelsevalet.
b) revisorerna skall granska befintlig årsredovisning och vid varje årsmöte
avge fullständig revisionsberättelse.
§ 12
Vid beslut om föreningens upplösning skall minst ¾ av de närvarande vara
eniga därom på två (2) vardera följande ordinarie sammanträden varav ett
(1) årsmöte. Sammanträdena skall äga rum med minst en (1) månads mellanrum. Kallelse till sådant sammanträde skall utgå skriftligen till samtliga
medlemmar minst en (1) månad före sammanträdets hållande. Om
föreningen upplöses och ej inom två (2) år återupptar sin verksamhet skall
föreningens egendom tillfalla Västmanlands distrikt av Svenska
Folkdansringen.
§ 13
Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall fattas på två (2) på
varandra följande ordinarie sammanträden varav ett (1) årsmöte samt
skall på vardera mötet biträdas av minst 2/3 av de avgivna rösterna.
Sammanträdena skall äga rum med minst en (1) månads mellanrum och
besluten skall vara likalydande.
§ 14
Förutom dessa stadgar gäller stadgar för Svenska Folkdansringen och dess
Västmanlands distrikt.